ส่องคําศัพท์ที่ธุรกิจ Start Up ควรต้องรู้

ในปัจจุบันทุกคนคงเคยได้ยินกับคําว่า “Start Up” ธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ และเป็นโมเดลธุรกิจที่เน้นการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบให้ธุรกิจมีการทําซ้ำได้โดยง่าย (Repeatable) และขยายกิจการได้ง่าย (Scalable) มีการนําเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือทํามาก่อน

ในธุรกิจ Start Up จะมีคําศัพท์เฉพาะที่นํามาใช้อย่างมากมาย ที่คนทั่วไปอาจไม่ค่อยคุ้นหูนัก วันนี้เราเลยจะพามาทําความรู้จักกับความหมายของคําศัพท์ต่างๆกัน

  1. Founder ผู้ก่อตั้งบริษัท และจะเรียกผู้ร่วมก่อตั้งว่า Co-Founder
  2. Angel Investor นักลงทุน หรือคนที่นําเงินมาลงทุนเพื่อผลตอบแทน โดยส่วนใหญ่จะให้คําแนะนํา และเงินสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
  3. Venture Capital แหล่งเงินทุนรูปแบบองค์กร ซึ่งจะร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่มีความน่าสนใจ
  4. Keyman บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในองค์กร ซึ่งคํานี้จะเป็นที่รู้กันในวงการธุรกิจอีกด้วย
  5. Unicon ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ หรือราวๆ 31,000 ล้านบาท
  6. Pitching การขายไอเดีย หรือแผนธุรกิจเพื่อให้นักลงทุนเลือกตัดสินใจร่วมลงทุนด้วย
  7. Machine Learning การทําให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโลกของเรา
  8. Hackathon มีที่มาจากคํา 2 คํา คือ Hacking และ Marathon แต่เมื่อรวมกันแล้ว มันคือการจัดกิจกรรมการแข่งขันระดมไอเดีย สร้างโปรดักใหม่ เพื่อนําไปต่อยอดในอนาคต
  9. Phototype ต้นแบบโปรดัก หรือบริการที่แปลงออกมาจากแนวความคิดให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ แล้วจึงนําไปทดสอบกับตลาดก่อนในเบื้องต้น
  10. Burn Rate อัตราการเผาเงินของธุรกิจหรือเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนในช่วงที่บริษัทยังไม่มีรายได้